ទទក ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩