(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីទំនើបភាវូបនីយកម្មខ្មែរ ក្រោមប្រធានបទ ការចូលរួមរបស់វីងក្នុងការលើកម្ពស់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម