បទចម្រៀង៖ វាសនាបាត់ដំបង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

បទចម្រៀង៖ វាសនាបាត់ដំបង

និពន្ធបទភ្លេង៖ លោក ខ្មៅ ពេជ្រ

និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ លោក សៅ សារឿន

សំនៀងដើម៖ លោក គឹម ឈន

សម្រួលតន្ត្រី៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ

ច្រៀងដោយ៖ កញ្ញា សុខ សុភ័ស្ស

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា