(វីដេអូ)៖ ប្រតិភូការងារមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលសុវត្ថិភាពការងារទន្លេមេគង្គ ចូលជួបសម្តែងគួសម ឯកឧត្តម គួច ចំរើន