(វីដេអូ)៖ សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលគំរោងបង្កើនសមត្ថភាព លើកាតកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យ និងប្រព័ន្ធអង្កេតតាមដានជំងឺផ្សិត