(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង៖ អាជ្ញាធរថ្នា្កក់ សង្កាត់ ខណ្ឌ សុទ្ធតែជាប្រតិបត្តិករ និងជាអ្នករស់នៅជិតដិតជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងជាអ្នកផ្តល់សេវាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ