(វីដេអូ)៖ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងត្បួង អញ្ជើញចូលជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា