(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍កម្ពុជាបង្ហាញពីការវិនិយោគ និងការបើកឱកាសឲ្យអ្នកវិនិយោគ លើវិស័យអេកូទេសចរណ៍ឲ្យកាន់តែទូលាយ