(វីដេអូ)៖ សន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជា-ចិន នៅទីស្តីគណៈរដ្ឋមន្រ្តី