បទយកការណ៍ស្ដីពី «រាជរដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវអោយប្រជាកសិករប្រើប្រាស់ទឹកដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងស្តុបទឹកទុកប្រើប្រាស់នៅរដូវប្រាំង»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោក ស្រី សន សាវិន