មន្ត្រីរាជការក្របខណ្ឌប្រភេទ ខ និង គ ត្រូវបានរំកិលអាយុឱ្យចូលនិវត្តន៍នៅអាយុ៦០ឆ្នាំ ដូចមន្ត្រីរាជការក្របខណ្ឌប្រភេទ ក ដែរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ —