(វីដេអូ)៖ សមាគមក្រុមប្រឹក្សា ក្រុង ស្រុក ឃុំ សង្កាត់ រៀបចំមហាសន្និបាតអាណាត្តិទី៣