(វីដេអូ)៖ នៅទីបញ្ជាការកងពលតូចអន្តរាគមន៍ លេខ១២៨ មានរៀបចំពិធីគ្រងពាលី និងបញ្ចុះបឋមសីលា