(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម សុខ ពុទ្ធិវុធ បានចុះហត្ថលេខា ជំរុញការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍ក្នុងតំបន់