(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានបិទវេទិកាជាតិអេកូទេសចរណ៍លើកទី១