(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីកម្ពុជាពិត ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩