(វីដេអូ)៖ល្ខោនខោល ស្នាដៃសិស្ស ពឿន ប្រុសពៅ រឿងវ័យបុត្រអាសូរធាត់

https://youtu.be/O32oJOusGEs