(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម សុះ មូសិន សម្ភោធសមិទ្ធិផលនានាក្នុងស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប