(វីដេអូ)៖ រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ ជូនដំណឹងស្តីពីការប្រលងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រមជំនាន់ទី១០