(វីដេអូ)៖ មជ្ឍមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម TCC ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន អើទឺ ដើម្បីពង្រីកទីផ្សារទៅកាន់ប្រទេសចិន