(វីដេអូ)៖កម្មវិធីកុនខ្ញុំ ប្រធានបទការហែអង្គកឋិនទានក្នុងសំលៀកបំពាក់បុរាណ