(វីដេអូ)៖ ប្រទេស Samoa បិទទ្វាសាលារៀនក្នុងពេលដែលមានជំងឺកញ្ជ្រិលបានផ្ទុះឡើង