(វីដេអូ)៖ មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់៥នាក់ បានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅប្រទេសស៊ីរី