បាតុកម្មទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីមានការតំឡើងប្រេងសាំង