(វីដេអូ)៖​ ពិធីសិតព្រះពុទ្ធបដិមា សម្ពោធស្ថានីយផ្សាយបន្តព្រះពុទ្ធឪវាទឈ្នះមារ ស្រង់សុគន្ធវារី