សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃការបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៤ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នាថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត