នាទីអប់រំយុវជន និង កុមារ៖ ការភ័យខ្លាចក្នុងការរឿនធ្វើឱ្យសិស្សបាក់ស្មារតី

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីអប់រំយុវជន និង កុមារ៖ ការភ័យខ្លាចក្នុងការរឿនធ្វើឱ្យសិស្សបាក់ស្មារតី

អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោកឡាច ឡង់ឌី

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទម៉ោង៩ម៉០០ព្រឹក

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា