(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីធុរៈកិច្ចថ្ងៃនេះ ប្រធានបទសវនកម្មក្រុមហ៊ុន