បទយកការណ៍ស្តីពី«ក្រុមហ៊ុនកសិកម្មធម្មជាតិគ្រោងបង្កើតទីផ្សារកសិផលសក្តានុពលនៅស្រុកស្អាងនាឆ្នាំខាងមុខ»

អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង.មុន្នីរ៉ា