(វីដេអូ)៖ ក្រុមបាតុករនៅប្រទេសឈីលី ប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប៉ូលីស