(វីដេអូ)៖ ក្រុមបាតុករ បានកាន់កាប់សកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេសហុងកុង