ទូក២គ្រឿង នៅឃុំព្រះប្រសព្វ ទទួលអំណោយលើកទឹកចិត្ត បន្ទាប់ពីប្រកួតបានជោគជ័យ