(វីដេអូ)៖ កុមារក្រីក្រជួបការលំបាក នៅស្រុកព្រះនេត្រព្រះ ចំនួន៩៩នាក់ ទទួលបានអំណោយ និងសម្ភារៈសិក្សា