(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី៖ ព័ត៌មានពី ទទក ពេលល្ងាចម៉ោង៥ និង០០នាទី ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩