(វីដេអូ)៖​ បាតុកររាប់ពាន់នាក់ តវ៉ាប្រឆាំងនៅក្រៅអគារសភានៃប្រទេស ហ្សកស្ស៊ី