(វីដេអូ)៖ ក្រុមនិស្សិតប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយប៉ូលីស ក្រោយមានវត្តមានលោក Juan Guaido នៅសាកលវិទ្យាល័យ