(វីដេអូ)៖ ក្រុមប្រឆាំងបង្ហាញភូមិគ្រឹះដ៏ធំស្កឹមស្កៃរបស់អតីតប្រធានាធិបតីបូលីវី លោក EVO MORALES