(វីដេអូ)៖​ ការបាញ់ប្រហារនៅសាលាគឺជាសោកនាដកម្មថ្មីមួយទៀតសម្រាប់សិស្ស និងឪពុកម្តាយអាមេរិក