(វីដេអូ)៖ កុមារកម្ពុជាចំនួន៣រូប ដែលទទួលបានការវះកាត់ជំងឺបេះដូងចំហនៅមន្ទីរពេទ្យ ហ្វូវ៉េ បានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញហើយ