(វីដេអូ)៖ Naga World បានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ ២លានដុល្លារអាមេរិក រួបចំណែកអភិវឌ្ឍន៍កីឡាបាល់ទាត់ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ