ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០យប់ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

គ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា