(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី៖ ព័ត៌មានពី ទទក ពេលរសៀលម៉ោង៣ និង០០នាទី ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩