អ.ស.ប៖ បណ្តាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេហ៍ត្រូវការគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងប្លាស្ទិកតឹងរ៉ឹងដើម្បីទប់ទល់នឹងការបំពុយលបរិស្ថាន