សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីតួនាទីនិងភារៈកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្មនិងអនុវត្តន៍បទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅឯខេត្តកំពង់ចាម