(វីដេអូ) នាទីកសិកម្ម៖ ប្រធានបទចំការទំពាំងបាយជូ ស្រុករតនមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង