(វីដេអូ)៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសពិនិត្យមើលតំបន់ ដែលរងការវាយប្រហារពីទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេស