(វីដេអូ)៖ លោក Putin និងលោក Modi បានជួបគ្នាក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការនៅប្រទេស Brazil