(វីដេអូ)៖​ ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Real Estate Cambodia ប្រកាសជាផ្លូវការពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ