(វីដេអូ)៖ លោក ដូណាល់ ត្រាំ អះអាងថាចង់វែកមុខអ្នកលួចផ្តល់ព័ត៌មានអំពីកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោក