(វីដេអូ)៖ និស្សិតសកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកំពង់ចាម ទស្សនកិច្ចស្វែងយល់ពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម៤.០ នៅប្រទេសចិន